DUYURU
 
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yaz aylarındaki iş yoğunluğu ve uygulanması planlanan projeleri sebebiyle 6 ay süre ile 2 adet geçici personel işe alınacaktır. İşe alınacak personeller Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelleri Norm Kadro Standartları,İş Tanımları,Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarında belirtilen şartları taşımalıdır.
GENEL ŞARTLAR:
1-T.C. Vatandaşı Olmak,
2-Medeni Haklarını Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak,
3-Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR:
1-18-40 yaş arası okuryazar ve bayan olması.
2- Kişinin 3294 sayılı kanun kapsamında olması.
Başvurular  22/06/2017-03/07/2017 tarihleri arasında İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat yapılacaktır.Başvuru yapan adayların evrakları 07/07/2017 tarihinde Ön İnceleme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Değerlendirme neticesinde Mülakat Komisyonuna girmeye hak kazanan adaylar 12/07/2017 tarihi  saat:10:00’da İlçe Hükümet Konağı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti Üyelerinden oluşan komisyon tarafından mülakata alınacaktır.
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1-Kimlik Fotokopisi
2-SSK,Bağ-Kur Kapsamında Aktif Kaydı Olmadığına Dair Belge
3-Adli Sicil Kaydı Belgesi
4-Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
5-2 Adet Fotoğraf
6-İkametgah Belgesi
 
FOTOĞRAF GALERİSİ